Tebliğ Yazım Kuralları

Tebliğ Yazım Kuralları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

TEBLİĞ YAZIM KURALLARI

 • Yazılar, A4 boyutunda Word uyumlu programda Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Başlık, 12 punto, büyük koyu harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar 12 punto, koyu ve büyük harf olarak sola dayalı; ara başlıklar da 12 punto, koyu ve küçük harf yazılmalı sola dayalı olmalıdır.
 • Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına bir boşluk verilerek 12 punto, büyük harf ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. Yazar adının yanına (*) işareti ile sayfanın altına unvan, adres ve e-posta bilgileri 10 punto olarak verilmelidir.
 • Yazar adının altına bir boşluk bırakılarak Özet yazılmalıdır. Özetin altına Anahtar Kelimeler listesi verilmelidir.
 • Tebliğ metni, 12 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Satır arası 1,5 olmalıdır. Paragraf girintisi 1.25 cm olmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları Üstten 2.5, alttan 3, sağdan 2.5, soldan 3.5 cm olmalıdır.
 • Sayfa numaraları, makalenin ilk sayfasından itibaren sayfa altı ortalı şekilde verilmelidir.
 • Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde 1punto küçük yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.
 • Dipnotlar, 10 punto tek aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf girintisi olmamalıdır. Dipnot ayıraç çizgisi olmalıdır.
 • Metin içindeki atıflar sayfa altına dipnot şeklinde 1’den başlayarak silsile şeklinde metnin sonuna kadar numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde düz olarak verilmelidir.
 • Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra a.g.e., a.g.m., veya a.g.t. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır.
 • Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilebilir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilebilir. Örneğin:

Kitap:
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve Ekonomik tarihi, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2001, s. 123.

İnalcık, a.g.e., s. 234.

Makale:
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalea”, Belleten, C. III, S. 9, 1939, s. 101.

Uzunçarşılı, “a.g.m.”, s. 101.

 • Son olarak Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı oluşturularak metin içinde yararlanılan kaynakların tam künyeleri Yazar soyadı öne gelecek şekilde alfabetik olarak sıralanmalıdır. Örneğin:

İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sosyal ve Ekonomik tarihi, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2001.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, “Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalea”, Belleten, C. III,
S. 9, 1939.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin